§ 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.

 

Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.

 

Rettighedshaveren kan ved en krænkelse anlægge en civil retssag og i denne kræve:

  • Et rimeligt vederlag, svarende til det man normalt skulle have betalt for udnyttelsen.
  • Erstatning for yderligere skade, hvilket kræver, at der kan påvises et tab. Dette tab kan også omfatte udgifter til efterforskning af sagen. Tabet ansættes ofte skønsmæssigt, og der kan i den forbindelse tages hensyn til krænkerens vinding.
  • Godtgørelse for ikkeøkonomisk skade, typisk i form af ærekrænkelse eller lignende. Det kan for eksempel blive aktuelt, hvis der spredes dårlige kopier.
  • Tilbagekaldelse, tilintetgørelse og/eller udlevering til rettighedshaveren af krænkende varer og produkter.
  • Offentliggørelse af den dom, hvor krænkeren dømmes.
Forsiden
Olie Malereier
Collage
CV
Seneste Udstillinger
Kommende Udstillinger
Anmeldelser
Intentioner
Digte
Kontakt
 
 
 

Læs mere om ophavsret her »